GIỚI THIỆU DỰ ÁN

Chương trình Phát triển Giáo dục Trung học - Giai đoạn II (SESDP II) xây dựng dựa trên những cải cách giáo dục được hỗ trợ bởi Chương trình Phát triển Giáo dục Trung học (SESDP, các khoản vay 2582 và 2583-VIE, phê duyệt ngày 25 tháng 11 năm 2009). Chương trình đưa vào áp dụng những phương tiện hành động mới nhằm nâng cao chất lượng và mức độ phù hợp của giáo dục trung học, nâng cao khả năng tiếp cận công bằng cho thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn, cũng như tăng cường công tác quản lý giáo dục. Những phương tiện hành động này bao gồm (i) mô hình trường học đổi mới phương pháp...

Xem thêm
BĂNG HÌNH GIÁO DỤC HOÀ NHẬP